دوشنبه 3 آبان 1400
پوستر جشنواره

طراح پوستر: ابراهيم حقيقي

طراح پوستر: محمد خزايي

طراح پوستر: رضا عابديني