يكشنبه 4 مهر 1400
بازگشت
پرويز حاصلي
متولد 1344ـ تهران
فوق‌ليسانس نقاشي، دانشگاه تربيت مدرس، 1375
ليسانس نقاشي، دانشگاه تهران، 1370 
سوابق:
عضو هيأت علمي دانشگاه شاهد عضو گروه نگارگري مركز هنرهاي تجسمي
تحقيق و مطالعه پيرامون نگارگري در زمينه‌هاي آموزش نگارگري و جلوه‌هاي معماري در نگارگري اسلامي ايران
شركت در چند نمايشگاه جمعي در داخل كشور از جمله مسابقه جبهه و جنگ نقاشي ديواري،
مسابقات سراسري آموزش و پرورش، مسابقات تصويرگري كتاب‌كودك، موزه هنرهاي معاصر،
مسابقات تصويرگري كتاب كودك، جشنواره فرهنگي و هنري مهر و ...
نفر اول مسابقه جبهه و جنگ نقاشي ديواري/ 1365
نفر اول مسابقه تصويرگري كتاب كودك/ 1374
لوح تقدير براي شركت در نمايشگاه موزه معاصر/ 1375
نفر اول مسابقه تصويرگري نقاشي ديواري/ 1375
نفر سوم جشنواره فرهنگي و هنري مهر/ 1379