يكشنبه 4 مهر 1400
بازگشت
حسن بلخاری قهی    
متولد ۱۳۴۱ ـ اصفهان
دکتری فلسفه هنر
سوابق:
عضو گروه هنرهاي سنتي، گروه سينما و گروه پ‍ژوهشي نقد هنر فرهنگستان هنر
عضو کمیسیون نشریات علمی کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
عضو کمیسیون علم‌سنجی معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
عضو کمیته هنر و معماری بررسی نشریات علمی ـ پژوهشی کشور
رئیس کرسی هنر هيأت حمایت از کرسی‌های نظريه‌پردازي در دانشگاه‌ها
مدیرمسئول و سردبیر نشریه فصنامه «خیال»
مدیرمسئول نشریه «کیمیای هنر»
سابقه تدریس در دانشكده‌ها و دانشگاه‌هاي متعدد از جمله پرديس هنرهاي زيبا، دانشگاه علامه طباطبايي، دانشگاه
الزهراء، هنر اسلامي، تربيت مدرس و شاهد در عرصه تاريخ هنر، هنر وتمدن اسلامي، هنر اسلامي، نظريه‌هاي هنري و ...
تأليف بيش از 25 عنوان كتاب در موضوعات متعدد مربوط به مباني، مفاهيم و فلسفه هنر
تأليف مقالات متعدد علمی ـ پژوهشی و ISC
ارائه مقاله و ایراد سخنرانی در کنگره‌های ملی و بين‌المللي
عضویت هيأت علمی در کنگره‌ها و هم اندیشی‌هاي متعدد ملي و بين‌المللي
داور بخش بين‌الملل دهمین جشنواره بين‌المللي فیلم کوتاه تهران،۱۳۸۴
داور بخش بین‌الادیان بیست و چهارمین جشنواره بين‌المللي فیلم فجر، ۱۳۸۴
داور بخش ملی بیست و سومین جشنواره بين‌المللي فیلم کوتاه تهران، ۱۳۸۵
داور بخش آسیایی بیست و ششمین جشنواره بين‌المللي فیلم فجر، ۱۳۸۶
داور بخش ملی اولین جشنواره بين‌المللي فیلم مستند ایران (سینما حقیقت)، ۱۳۸۶
داور بخش ملی بیست و هفتمین جشنواره بين‌المللي فیلم فجر، ۱۳۸۷